سخن ریاست کنگره دکتر جبار علی ذاکری  

همگام با رشد اقتصادی جوامع ، فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت می گیرد. واقعیت تاسف بار این است که اقتصاد به رشد خود ادامه داده، اما محیط زیست که اقتصاد به آن وابسته است رشد نمی نماید. اگرچه نمایه های اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری، تولید و تجارت همه مثبت نشان می دهند لکن نمایه های اساسی کوچکتر می شوند، خاک ها فرسوده تر، و دمای هوا افزایش می یابد و همان طوریکه رشد مداوم سرطان نهایتا با از بین بردن میزبانش به انهدام سیستم حمایتی حیات بخش می انجامد اقتصاد جهانی نیز با رشد مداوم خود ، میزبان خود، محیط زیست را به آهستگی نابود می کند بنابراین برنامه ریزی اقتصادی در راستای اهداف توسعه، امری لازم و اجتناب ناپذیر است که در درجه اول حفاظت از محیط زیست به صورت اصلی مسلم و انکار ناپذیر پذیرفته می شود.
ازدیاد جمعیت و به تبع آن نیاز به تامین مسکن و افزایش تولیدات کارخانجات متناسب با تقاضا امر توسعه را اجتناب ناپذیر می کند و چنانچه برنامه ریزی صحیحی از سوی عاملان تدوین نگردد، نه تنها چنین توسعه ای پایدار نمی ماند بلکه با اختلال در تسهیم تسهیلات، موجب آمد و شدهای مکرر و اتلاف وقت و از سوی دیگر با افزایش مصرف انرژی، تخریب های ناخودآگاهانه و با هدر رفت بسیاری از منابع ملی اثرات سوء خود را در میان مدت مشهود خواهد ساخت، بنابراین برای تلاش در بهبود وضعیت معاش مردم، جلوگیری در اتلاف وقت و استفاده بهینه از منابع ملی می بایست در تحقق توسعه پایدار به گونه ای عمل شود که کلیه پارادایم های پیشرفت جامعه درنظر گرفته شده و با بررسی های علمی و کارشناسی در پیاده سازی ماحصل پژوهش ها تامل و تدبر لازم لحاظ گردد.

 

                                                                                                                                                                                     من ا... توفیق  
                                                                                                                                                                                دکتر جبارعلی ذاکری
                                                                                                                                                          ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس کنگره


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره ششم کنگره

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره